KONKURS2018-10-18T11:19:29+00:00

REGULAMIN KONKURSU: KONKURS NA NAZWĘ KAWY

1. Organizatorem Konkursu jest firma SIDO Sidorek, Wróblewski sp.j. z siedzibą w Suwałkach, przy ul. Diamentowej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000002992, NIP 844-15-27-203, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs trwa od dnia 20.10.2018 r. do dnia 28.10.2018 r., a ogłoszenie wyników nastąpi 31.10.2018 r.

3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu przepisów o grach losowych i zakładach wzajemnych.

4. Administratorem zbioru danych osobowych jest Organizator – SIDO Sidorek, Wróblewski sp.j. z siedzibą w Suwałkach, przy ul. Diamentowej 6. Przetwarzanie danych osobowych następować będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

5. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie zamieszkałe w Polsce (osoby fizyczne) zwane dalej „Uczestnikami”.

6. Wszyscy Uczestnicy Konkursu podlegają Regulaminowi, a każde zgłoszenie konkursowe uważane będzie za zgodę na brzmienie Regulaminu i poddanie się niniejszemu Regulaminowi.

7. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, powinowaci w linii prostej pierwszego stopnia.

8. Zadaniem uczestnika jest napisanie swojej propozycji na nazwę kawy pod postem konkursowym – nie może to być nazwa już funkcjonująca.

9. Nagrodami w konkursie są 3 zestawy :

nagroda 1- ekspres przelewowy do kawy Clatronic, kawa Kamea Arabika 100% mielona 250g – 2 sztuki , kawa Kamea Arabika 100% ziarnista 250g – 2 sztuki,

nagroda 2 – zaparzacz do kawy, kawa Kamea Arabika 100% mielona 250g – 2 sztuki , kawa Kamea Arabika 100% ziarnista 250g – 2 sztuki,

nagroda 3 – kubek Sido, kawa Kamea Arabika 100% mielona 250g – 2 sztuki , kawa liofilizowana Classica 200g – 1 sztuka

10. Laureatami Konkursu zostaną 3 osoby, których proponowane nazwy kaw Komisja Konkursowa uzna za najbardziej odpowiednie. Uczestnicy konkursu biorąc w nim udział godzą się na nieodpłatne udostępnienie i wykorzystanie nazw przez SIDO Sidorek, Wróblewski sp.j. w Suwałkach na wszelkich polach działalności.

11. W skład Komisji konkursowej wejdą 3 (trzy) osoby – przedstawiciele Organizatora.

12. Laureat winien w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu podać w wiadomości prywatnej informacje o swoich danych adresowych: swoje imię, nazwisko oraz adres zamieszkania, w celu przesłania nagrody, która zostanie wysłana w terminie kolejnych 14 dni roboczych.

13. W przypadku braku przesłania do Organizatora w ww. terminie danych adresowych laureata potrzebnych do wysłania nagrody lub dwukrotnego nieodebrania przez laureata przesyłki z nagrodą, prawo do nagrody przepada.

14. Laureat nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do nagrody na osobę trzecią. Laureat nie może domagać się wypłaty ekwiwalentu pieniężnego nagrody.

15. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy składać pisemnie do Organizatora.

16. Konkurs niniejszy nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu, w tym w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.

historia firmy
trochę o kawie
asortyment
kontakt
telefon: +48 87 565 41 14
email: biuro@sido.com.pl
jak do nas trafić?